MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

Despre Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile și programele naționale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidențele statistice pe probleme de sănătate precum și de planificare și derulare a investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău evaluează, coordonează și monitorizează modul de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistență medicală oricărei persoane din raza județului.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău coordonează, organizează și evaluează programele naționale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat și exercită atribuții specifice de control în sănătatea publică, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănătății.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, în colaborare cu autoritățile locale, cu instituții de învățământ și organizații guvernamentale și nonguvernamentale organizează activități în domeniul sănătății publice.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu, organizează și coordonează asistența medicală în caz de calamități, epidemii, catastrofe și alte situații deosebite, organizează, coordonează și răspund de pregătirea rețelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătății.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratele pentru Situații de Urgență și cu alte structuri ale Ministerului Sănătății.
Direcția de Sănătate Publică Județenă Buzău organizează culegerea și prelucrarea datelor statistice de la toți furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc și transmit rapoarte statistice periodice către instituțiile desemnate în acest scop.
Furnizează date statistice către alte autorități, la solicitare și cu respectarea confidențialității datelor personale.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău avizează și supun aprobării conducerii Ministerului Sănătății propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor unităților sanitare din subordinea acestora.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău desemnează reprezentanți în Consiliul Consultativ al spitalelor publice.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău afișează pe site-ul instituției proiectul bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice și analizează execuția bugetelor de venituri și cheltuieli lunare și trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătății.
La cererea unor persoane fizice sau juridice, Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău efectuează, potrivit dispozițiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.
Veniturile realizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, constituie venituri proprii, care se folosesc în condițiile legii.

Noutăţi

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018
14 noiembrie 2018
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public